Rezultate

 1. STUDII:

1. Studiu privind analiza nevoilor prioritare de instruire pentru managerii Natura 2000 (administratori şi custozi) cu privire la nivelul de cunoştinţe şi abilităţi generale necesare pentru administrarea siturilor

Acest studiu prezintă rezultatele și recomandările rezultate din analiza unui chestionar aplicat unui număr de 121 persoane care lucrează în 72 de situri Natura 2000 din România. Întrebările s-au referit la abilitățile de comunicare și au fost aplicate în aprilie mai 2013.Chestionarele au  fost anonime și au avut 2 părți.

a. Un set de întrebări generale despre fiecare respondent. (vârstă, sex, nivel de educație, experiență profesională și cursurile la care participat)

b. O autoevaluare individuală a competenței referitoare la 19 abilități cheie de comunicare.

2. Evaluarea nivelului de informare și acceptare privind importanța biodiversității și rețeaua ecologică Natura 2000 și relevanța lor în planificarea strategică (partea I)

    Evaluarea nivelului de informare și acceptare al populației privind importanța biodiversității și Rețeaua ecologică Natura 2000 și relevanța lor în planificarea strategică (partea II)

   Evaluarea nivelului de informare și acceptare al populației privind importanța biodiversității și rețeaua ecologică Natura 2000- Raport de cercetare/Analiză comparativă 2013-2015

Această cercetare a fost realizată în cadrul proiectului Manageri eficienți pentru o rețea Natura 2000 eficientă, implementat de Propark Fundația pentru Arii Protejate în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Federația Europarc și Agenția Metropolitană de Dezvoltare Durabilă Brașov. Proiectul a fost finanţat din Fondul European pentru mediu, prin Programul Life + (ref: LIFE 11 INF/RO/819). Cercetarea cuprinde două etape având o dimensiune comparativă. În acest document sunt prezentate rezultatele cercetării din prima etapă, care a fost realizată în perioada martie 2013- decembrie 2013. În această etapă s-au evaluat cunoștințele și gradul de înțelegere al actorilor cheie (instituții de stat și private), cu rol în procesul de gestionare a resurselor naturale, față de biodiversitate și Rețeaua Ecologică Natura 2000. Rezultatele studiului vor folosi la realizarea unor ghiduri și ulterior a unor materiale pentru sesiuni informative, contribuind astfel la implicarea activă a reprezentanților
acestor instituții în elaborarea unor planuri strategice, incluzând elemente de conservare și biodiversitate.

II. COMUNICARE NATURA 2000

1. Comunicare Natura 2000 – cazuri de bune practici

Publicația prezintă 21 de cazuri de bune practici în comunicare din 21 de arii protejate din Europa. Selecția acestor cazuri a fost realizată pe baza unor criterii specifice printre care amintim:  ofertele de vizitare, modul de promovare, materialele informative, calitatea și atractivitatea materialelor de informare, comunicarea în promovarea produselor locale, strategiile de comunicare și marketing, comunicarea importanței, valorilor și a beneficiilor rețelei Natura 2000, relația cu partenerii și comunitățile locale, relația cu presa, managementul vizitatorilor și folosirea mijloacelor creative în comunicare.
2. Manual Curs comunicare – limba română

Comunicare Natura 2000 – suport de curs (limba franceza)

Comunicare Natura 2000 – suport de curs ( limba italiana)

Comunicare Natura 2000- suport de curs- (limba engleza)

Comunicare Natura 2000 – suport de curs  (anexe)( limba engleza)

Comunicare Natura 2000 – suport de curs ( spaniola)

Pentru conservarea biodiversității, comunicarea este importantă. Mai mult decat atât, comunicarea eficientă este vitală pentru existența rețelei de arii protejate Natura 2000.Soluțiile prezentate în acest manual, vin să completeze cursul de Comunicare pe Natura 2000, aprofundând teme și aspecte teoretice. Manualul de comunicare este disponibil în mai multe limbi: română, franceză, italiană, engleză și spaniolă.

3. Comunicare Natura 2000 – caiet de exerciții

Acest instrument cuprinde exemple și exerciții pentru comunicarea scrisă, modele de comunicare (print și electronic), mesaje inspiraționale pentru stimularea și încurajarea folosirii canalelor noi de media, prezentări, și idei pentru comunicare vorbită. Caietul de exerciții urmează structura manualului și a programului de curs.

4. Comunicare Natura 2000 toolkit – (se descarcă arhiva, şi se rulează programul prin apare index)

Acest toolkit este organizat într-o formă interactivă și cuprinde manualul de comunicare, caietul de exerciții, prezentări, link-uri către alte resurse pentru comunicare.

III.COMUNICARE PROIECT

1. Raport Layman

Acest raport prezinta proiectul “Manageri eficienţi pentru o Reţea Natura 2000 Eficientă”, activitățile și rezultatele

2.  Plan de comunicare post proiect

Documentul prezinta activitățile de comunicare prin care se vor promova  rezultatele proiectului.

IV. STRATEGII

Strategia de dezvoltare durabilă a Grupului de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor 2015-2020 (versiunea completă)

Strategia de dezvoltare durabilă a Grupului de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor 2015-2020 (versiunea scurta pentru public)

Echipa proiectului EME Natura 2000 a cooperat cu GAL Dealurile Tîrnavelor pentru a asigura transferul de cunoștiințe la nivelul zonei GAL, privind: ”îmbunătățirea procesului de planificare teritorială (…) prin includerea unor elemente de biodiversitate și prin îndrumarea celor mai importante sectoare economice care folosesc resurse naturale, să contribuie activ la elaborarea unor planuri teritoriale, (micro)regionale, care să reflecte elemente de biodiversitate, inclusiv obiectivele rețelei Natura 2000”.

V. GHIDURI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ

1.Ghid de Planificare Strategică pentru Managementul Responsabil față de valorile de biodiversitate, al resurselor forestiere

Pădurile reprezintă o resursă al cărei management are un impact major, direct, asupra diversității ecologice, a echilibrului natural, asupra sănătății societății, influențând în astfel în mod direct și indirect economia țării noastre. Într-o accepțiune largă managementul forestier poate fi văzut ca ”arta şi ştiinţa de a controla şi stabili creşterea, compoziţia, starea de sănătate şi calitatea pădurilor şi a altor terenuri cu vegetaţie forestieră în scopul atingerii valorilor şi nevoilor impuse de proprietar şi societate, pe o bază durabilă”(FAO5).

2.Ghid de Planificare strategică pentru managementul durabil al resurselor de apă

Apa este esenţială pentru viaţa omului, natură şi economie şi are un rol fundamental în ciclul de reglare al climei. Ea este o resursă care se regenerează în permanență, dar este în același timp finită și nu poate fi nici produsă, nici înlocuită cu alte resurse. Importanța de necontestat rezultă din funcțiile multiple pe care apa le îndeplinește, respectiv din rolul extrem de important în menținerea echilibrului ecologic, a unui mediu natural sănătos.

Datorită contribuției semnificative la economie, protecția resurselor de apă, a ecosistemelor acvatice și a apei potabile și de îmbăiere, este una dintre pietrele de temelie ale politicii de mediu atât la nivel mondial cât și în Europa, problematica depăşind uneori granițele naționale.

Acest ghid face parte dintr-o serie de cinci ghiduri care abordează tema managementului unor resurse naturale critice pentru societate și cea a planificării strategice.

3. Ghid de Planificare strategică pentru managementul durabil al principalelor resurse agricole

Prin semnarea Acordului de Parteneriat cu Uniunea Europeană, România identifică presiunile asupra resurselor naturale și a biodiversității și recunoaște necesitatea îmbunătățirii mediului prin trecerea la practici mai durabile în sectoarele cheie ale economiei. Un rol important în acest demers îl are sectorul agricol, cu impact direct asupra principalelor resurselor naturale: apă, sol, biodiversitate. Tranziția către un management mai sustenabil implică integrarea și sincronizarea politicilor sectoriale cu necesitățile teritoriale. Cu alte cuvinte, actorii responsabili de planificarea în domeniu trebuie să conlucreze cu gestionarii resurselor agricole, pentru ca nevoile reale să fie reprezentate și direcția de dezvoltare asumată.

Comisia și Statele Membre urmăresc o mai bună coordonare între dezvoltarea rurală și protecția mediului prin integrarea unor obiective cuantificabile pentru conservarea biodiversității în strategiile și programele de dezvoltare rurală care să ia în calcul particularitățile locale și regionale. Astfel, în Strategia pentru Biodiversitate 2020 a Uniunii Europene se pune accent pe sincronizarea planurilor administrative cu planificarea spațială (integrarea cerințelor de protecție și administrare în politicile majore de gestionare a resursei apă și utilizare a terenurilor), pe promovarea schimbului de experiență și bune practici și pe intensificarea cooperării între părțile interesate). Concret, pentru a asigura conservarea biodiversității, UE își propune ca până în 2020 să mărească suprafețele agricole unde sunt implementate măsuri legate de conservarea biodiversității în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).

Acest ghid a apărut din nevoia de a clarifica procesul de planificare sectorială pornind de la nevoile teritoriale referitoare la utilizarea resurselor agricole, având în vedere faptul că o reprezentare legitimă a intereselor se face de jos în sus (principiile bottom-up și CLLD)., Nevoile locale / zonale trebuie să fie regăsite în planificarea sectorială, acesta fiind principiul de lucru pe noua perioadă de programare 2014-2020

4. Ghid de planificare strategică pentru managementul durabil al faunei sălbatice, de interes cinegetic

Fauna sălbatică a fost și este încă o resursă pentru societate, indiferent de continent, țară sau regiune. Milenii la rând, fauna a avut o valoare economică directă prin utilizarea animalelor pentru hrană, îmbrăcăminte și alte produse.

Spațiul, identificat în prezent cu granițele României, a fost caracterizat, de-a lungul istoriei, ca zonă în care produsele obținute din fauna autohtonă se constitituiau ca produse principale în economia zonei. Pe lângă aspectele comerciale, fauna a reprezentat, în anumite perioade ale istoriei, un element cu un puternic caracter social, reprezentând frecvent tribut al micilor nobili către suverani, având și din această perspectivă o valoare economică indirectă. În Evul Mediu, exemplare vii de urși, lupi, vulturi, lei etc. erau folosite drept cadouri, în cazul căsătoriilor nobiliare sau în cazul diferitelor negocieri, ca dovadă a aprecierii valorii ”înțelegerii„ realizate, animalul oferit, fiind, în același timp, o reflexie a puterii deținute de donator. Valoarea economică a reprezentat și reprezintă motivația cea mai evidentă în organizarea a ceea ce este definit ca activitate de gospodărire a faunei.

5. Ghid de planificare strategică pentru managementul durabil al resurselor naturale

Ghidul de planificare strategică prezintă cadrul general și pașii de urmat în procesele de planificare sectorială și strategică, constituindu-se într-un îndrumar util, nu numai celor ce coordonează procesele de planificare, dar și managerilor din domeniile mai sus amintite.

Ghidul a fost realizat cu ajutorul unui grup de lucru, constituit din experți pe diferite domenii relevante și cu contribuția experților din celelalte patru grupuri de lucru, constituite pe resursele naturale prezentate mai sus, precum și cu sprijinul celor care au contribuit în cadrul procesului de consultare.

 

 

 

 

 


Fatal error: Call to undefined function c_lang() in /home/emenatur/public_html/wp-content/themes/propark/footer.php on line 83